INFORMACIÓ A ESCOLES: VISITES DE GRUPS DURANT EL CONFINAMENT COMARCAL

 
Davant els dubtes que ens arriben de part d'alguns centres educatius sobre la possibilitat de fer activitats escolars a la Ciutadella Ibèrica amb el confinament comarcal vigent, us informem que sí que es poden realitzar, seguint les mesures adequades.
 
 
Sobre pernoctacions: Les modificacions que preveu la present Resolució abasten els aspectes següents. En els desplaçaments permesos fora de la comarca, s'autoritza que es pugui pernoctar quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars, aplicant les mesures previstes en el document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.
 
(Enllaç al document, aquí).
 
15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

15.3. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula o d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

15.4. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants i joves escolaritzats a partir de l'etapa d'educació secundària obligatòria es poden fer només quan aquestes es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

 
 
Actualització: 01/03/2021