Projectes europeus

Didarchtick

Didarchtik és un projecte europeu, de l'Associació d'Aprenentatge Grundtvig, que és part del Programa d'Aprenentatge Permanent (LifeLong Learning Programme) de la Unió Europea. 

El projecte va durar de 2010 a 2012, i va consistir a aprofundir en l'ensenyament i aprenentatge dels adults en l'àmbit dels museus. Les accions que es van portar a terme consistien en l'intercanvi de bones pràctiques entre professionals i usuaris dels següents museus d'arqueologia a l'aire lliure:

 • EXARC (Països Baixos), coordinador del projecte
 • Bäckedal Folkshögskola (Suècia)
 • Archäologisches Zentrum Hitzacker (Alemanya)
 • Bachritterburg Kanzach (Alemanya)
 • VAEE (Països Baixos) Archeoparc Schnalstal / Archeoparc Val Senales (Itàlia)
 • Parco Archeologico Didattico del Livelet (Itàlia)
 • Butser Ancient Farm (Anglaterra)
 • Ciutadella Ibèrica de Calafell

Es van fer trobades d'intercanvi i tallers. A Calafell les trobades varen tenir lloc del 16 al 17 de novembre de 2010.

A més, durant el projecte es van crear alguns productes que sintetitzen les conclusions dels diferents intercanvis, així com el desenvolupament d'algunes de les necessitats que els museus participants van anar definint conjuntament.

Aquesta informació es pot consultar al web http://didarchtik.exarc.net/.

OpenArch 2011-2015

Què és OpenArch?

OpenArch és un projecte plurianual co-finançat pel Programa Cultura 2007-2013 de la Comissió Europea. El projecte té com a principals objectius, el desenvolupament d'una col·laboració permanent de museus arqueològics a l'aire lliure (archaeological open-air museums, AOAM), millorar el nivell de qualitat dels participants i millorar l'experiència dels visitants per tota Europa en aquesta tipologia de museus.

Aquests objectius es volen assolir a partir de 3 conceptes: conferències i workshops, intercanvis de treballadors i accions experimentals.

OpenArch està format per 11 institucions (9 AOAMs, 1 universitat i l'EXARC, l'organització internacional afilada a l'ICOM que representa els AOAM, l'arqueologia experimental, la tecnologia antiga i la interpretació):

 • OAM Fundació Castell de Calafell - Ciutadella ibèrica de Calafell (coordinador del projecte)
 • EXARC (Països Baixos)
 • Amgueddfa Cymru - National History Museum of Wales – St Fagans (País de Gal·les – Regne Unit)
 • Archäologisch Ökologisches Zentrum Albersdorf (Alemanya)
 • Hunebedcentrum (Països Baixos)
 • Archeon Novum BV (Països Baixos)
 • Museo Civico Etnologico – Archeologico di Modena – Parco Montale (Itàlia)
 • The University of Exeter, College of Humanities - Department of Archaeology (Anglaterra - Regne Unit)
 • Fotevikens Maritime Museum (Suècia)
 • Kierikkikeskus - Kierikki Stone Age Center (Finlàndia)
 • Arheoloski Institut - Viminacium (Sèrbia)

La Ciutadella Ibèrica de Calafell (OAM Fundació Castell de Calafell) és el cap de fila del projecte i el soci responsable de la coordinació general del projecte, que s'estructura en 7 paquets de treball:

 1. Gestió del Projecte
 2. Millora de la Gestió de Museus
 3. El Diàleg amb el Visitant
 4. El Diàleg amb les Habilitats
 5. El Diàleg amb la Ciència
 6. El Diàleg amb Museus i Organitzacions de Museus
 7. Comunicació i Difusió

El projecte té una duració de 5 anys, de l'1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2015. Actualment, el projecte s'apropa a la fase de tancament i del 6 al 9 d'octubre de 2015, Calafell acollirà els socis en la reunió final del projecte.

Sobre la dimensió europea i el diàleg cultural d'OpenArch a La Ciutadella

En línies generals, aquesta cooperació internacional ha permès a La Ciutadella observar i aprendre com d'altres museus arqueològics a l'aire lliure preparen les seves activitats i les seves rutines de treball. Alguns d'aquests AOAMs tenen una llarga experiència en com presenten el passat, tangible i intangible, als seus visitants. Tot i que al nord i centre d'Europa existeixen des de fa dècades, a la Península Ibèrica la quantitat d'aquesta tipologia de museus és escasa i amb una existència i experiència encara relativament “jove”, per tant encara queda un llarg camí per recórrer en la consideració i coneixement d'aquests museus a casa nostra com a espais didàctics que ofereixen coneixement rigurós del passat als visitants d'una forma diferent als museus tradicionals.

L'aprenentatge entre els socis ha estat possible gràcies a un diàleg constant, articulat pel projecte però també sobre tot a la pertinença a la xarxa EXARC i ens ha permès veure com es treballa a diferents AOAMs a nivell europeu.

La Ciutadella ha enviat sempre un representant com a mínim a totes les conferències del projecte. Les conferències han portat sempre un fil conductor i hi venen experts nacionals o internacionals ha fer presentacions sobre treballs que ens han permès conèixer l'estat de la qüestió en molts temes, sobretot en la vessant tecnològica i experimental.

També hem participat a workshops sobre diferents temàtiques com el de cistelleria a l'Universitat d'Exeter (Febrer 2015) o el Food Workshop d'Archeon (Abril 2013) on hem après d'experts internacionals sobre diferents habilitats.

La Ciutadella també ha aportat el seu granet de sorra en l'elaboració de productes del projecte com ara els manuals sobre interacció amb el visitant coordinat per Archeon o sobre gestió de museus coordinat per Foteviken i St Fagans i conjuntament amb l'EXARC, coordinem el llibret sobre enfortiment de relacions entre AOAMs i museus i associacions de museus.

En l'apartat científic, OpenArch ha contribuït positivament a que a La Ciutadella es tornessin a implementar experiments, destacant l'experimentació sobre la cadena siderúrgica realitzada amb Artífex, crpa, que s'ha presentat en congressos internacionals a Burgos i Kierikki, l'any 2014. També destaca l'experiment sobre cordatge realitzat amb la Universitat d'Exeter, que ha comprtat una millora sobre coneixements als educadors de La Ciutadella sobre treball amb espart i que veurà els resultats la tardor de 2015.

Un altre aspecte de la contribució del projecte han estat les estades d'intercanvi, que ens han permès visitar altres socis per veure com treballen altres professionals a Europa en el nostre àmbit, sobretot en la vessant educativa però també en la d'habilitats i gestió. Destaquen les estades a St Fagans (Maig 2015) on una educadora de La Ciutadella va fer una demostració d'habilitats amb espart, l'estada a Foteviken on tres educadors van aprendre sobre gestió d'esdeveniments i workshops al Mercat Viking i l'estada a Parco Montale on 4 educadors van veure com es treballaven tallers i activitats escolars.

Tanmateix també hem rebut a Calafell a treballadors d'altres socis d'OpenArch com un treballador de St Fagans que va venir al Terra Ibèrica 2012, dues treballadores de Viminacium que van venir pels Camps de Treball 2015 i estudiants de la Universitat d'Exeter que vindran durant les Jornades Europees de Patrimoni 2015 a fer workshops que el públic de Calafell podrà veure a La Ciutadella.

En definitiva, OpenArch ha suposat una experiència de diàleg cultural molt profitós per La Ciutadella en poder aprendre d'altres professionals a nivell europeu i millorar la qualitat del nostre servei al públic, reforçant els vincles amb aquestes institucions, fent xarxa i posar en context el món ibèric amb el passat comú dels europeus a través de la història de la Mediterrània Antiga. A banda dels inputs professionals, també considerem important el bagatge cultural après fruit de la relació constant amb els socis.

En aquest enllaç podreu veure un resum de les activitats de La Ciutadella durant OpenArch.

OpenArch 2011-2015 - English version

What is OpenArch?

OpenArch is a multiannual project co-funded by the Culture Programme 2007-2013 of the European Commission. The project has as main objectives, the development of a permanent collaboration of archaeological open-air museums (AOAMs), raising quality standards among participants and improving the visitors experience across Europe in this category of museums.

 These objectives aim to be achieved through three concepts: conference and workshops, staff exchanges and experimental actions.

OpenArch partnership is made by 11 institutions (9 AOAMs, 1 university and EXARC, the ICOM Affiliated Organisation representing AOAMs, experimental archaeology, ancient technology and interpretation):

 • OAM Fundació Castell de Calafell / La Ciutadella Ibèrica de Calafell -Project Coordinator- (Catalonia, Spain)
 • EXARC (The Netherlands)
 • Amgueddfa Cymru – St Fagans National History Museum (Wales, United Kingdom)
 • Archäologisch Ökologisches Zentrum Albersdorf (Germany)
 • Hunebedcentrum (The Netherlands)
 • Archeon (The Netherlands)
 • Museo Civico  Etnologico – Archeologico di Modena / Parco Montale (Italy)
 • The University of Exeter, Department of Archaeology (England, United Kingdom)
 • Fotevikens Museum (Sweden)
 • Kierikkikeskus (Finland)
 • Arheoloŝki Institut – Viminacium (Serbia)

La Ciutadella Ibèrica of Calafell is the lead partner, responsible of the general coordination of the project, which is structured in 7 work packages:

 • WP1 – Project Management
 • WP2 – Improvement of Museum Management
 • WP3 – The Dialogue with the Visitors
 • WP4 – The Dialogue with Skills
 • WP5 – The Dialogue with Science
 • WP6 – The Dialogue with Museums and Museum Organisations
 • WP7 – Communication and Dissemination

This project has a duration time of 5 years, from 1 January 2011 to 31 December 2015. Currently, the project is at the closing phase and from 6 to 9 October 2015, Calafell will host the closing meeting.

About EU dimension and cultural dialogue of OpenArch at La Ciutadella

Generally speaking, this international cooperation has allowed La Ciutadella to observe and learn how other European AOAMs work their activities and their day to day routines. Some of these AOAMs have a long experience on how to present the past, both tangible and intangible, to their visitors. Although in Northern and Central Europe they exist since decades, in the Iberian Peninsula the amount of this museum typology is short and still with a rather “young” existence and experience so there is still a long way to run in the consideration and knowledge of these museums in our country as educational assets that offer a rigorous knowledge from the past to visitors with a different approach to the traditional museums.

The learning experience between partners has been possible thanks to a constant dialogue, assembled by the project goals but also because to being EXARC network partners.

La Ciutadella has always sent at least a delegate to all OpenArch conferences. Conferences have had a main theme and national / international experts have been invited to make presentations about works that have allowed gaining knowledge on the current state on a wide range of issues, particularly on the technological and experimental side.

We have also participated to workshops about different fields, for instance the basketry workshop in Exeter (February 2015) or Food Workshop in Archeon (April 2013) where we learnt about different skills with specialists on different skills.

La Ciutadella also made its part of contribution in the elaboration of project outputs such as the manuals about interaction with the visitors coordinated by Archeon and museum management guidelines coordinated by Foteviken and St Fagans and, together with EXARC, La Ciutadella coordinates the booklet about strengthen links with museums and museum associations.

On the scientific side, OpenArch has positively contributed to the implementation of experiments again, outstanding the experimentation about the ironworking chain made with Artífex, crpa, which has been presented in international conferences in Burgos and Kierikki in 2014. It also outstands the experiment about cordage coordinated by the University of Exeter which has meant the staff of La Ciutadella to increase knowledge about esparto crafts and which results will come out during Autumn 2015.

Another aspect of the contribution of the project have been staff exchanges, that have allowed us to visit other partners to see how other professionals in Europe work, especially on the educational approach but also on crafts and management of their day to day work. As highlights, the St Fagans exchange (May 2015) where an educator from La Ciutadella showcased esparto crafts skills to public, the exchange to Foteviken (June 2015) where three educators learnt about event management and workshops in the Viking Market and the exchange to Parco Montale where 4 educators job shadowed the educational work with schools.

In Calafell we also have hosted OpenArch partners’ staff. In 2012, an educator from St Fagans came to work at Terra Ibèrica festival, 2 staff members from Viminacium attended the Work Camp 2015 and students from University of Exeter will come during European Heritage Days in Calafell to present workshops that the public of Calafell can see at La Ciutadella.

In conclusion, OpenArch has meant an experience of cultural dialogue very profitable for La Ciutadella as it has made possible to learn from other professionals across Europe. improving quality of our service to public, strengthening the links with these partners, networking and putting in context the Iberian world with the common past of Europeans through the history of the Ancient Mediterranean. Besides the professional inputs, we also consider as very important the cultural wealth of knowledge about the experience as a result of the constant cooperation with partners from different countries.

In this link you can see a summary of the activities where La Ciutadella has been involved during OpenArch projec

More info at openarch.eu